Vajrasattva Purification Practice – A Wish-Fulfilling Jewel

༄༅། །དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ལ་བརྟེན་ནས་སྡིག་སྒྲིབ་སྦྱོང་ཞིང་དོན་གཉིས་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་མན་ངག་ཙིནྟ་མ་ཎི་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་ནི།

Taking refuge: (Repeat three times)

ན་མོ།

Namo
Vajrasattva1

འདི་ནས་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་བར། །

di né changchub nyingpö war

From now until I possess the essence of awakening,

རིགས་དང་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱ་མཚོའི་བདག །

rik dang kyilkhor gyatsö dak

The Chief of ocean-like Buddha families and mandalas,

བླ་མ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ལ། །

lama dorje sempa la

To Lama Vajrasattva,

ཡིད་ཆེས་དད་པས་སྐྱབས་སུ་མཆི། །

yiché depé kyab su chi

I seek refuge with deep conviction

སེམས་བསྐྱེད་ནི།

Generating bodhicitta:(Repeat 3 times)

མཁའ་མཉམ་འགྲོ་བ་མཐའ་དག་ཀུན། །

Kha nyam drowa ta dak kün

In order for the infinity of beings,

གཏན་བདེའི་ས་ལ་དབུགས་དབྱུང་ཕྱིར། །

ten dé sa la woo kyung chir

To gain shelter of the everlasting bliss,

ལུས་ངག་ཡིད་ཀྱི་བརྩོན་པ་ཀུན། །

lü ngak yi kyi tsönpa kün

All endeavors of my body, mind and speech,

བྱང་ཆུབ་ལམ་དང་འབྲལ་མི་བྱ། །

changchub lam dang dral mija

Shall not be separated from the path of Bodhi.

སྒྲུབ་ཐབས་ནི།

Visualizing Vajrasattva:

ཨཱཿ

Ah!

རང་མདུན་མཆོད་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོའི་དབུས། །

rang dün chötrin gyatsö ü

Amidst the ocean of offering cloud in front of me,

པད་དཀར་ཟླ་བའི་གདན་སྟེང་དུ། །

pekar dawé den tengdu

Seated on a moon-disc on a white lotus,

རིགས་འདུས་དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་སེམས། །

rik dü palden dorje sem

With the luster of the white and radiant moon,

དཀར་གསལ་ཟླ་བ་རྒྱས་པའི་མདངས། །

karsal dawa gyepé dang

Is the Chief of Buddha families, the glorious Vajrasattva.

ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་རྡོ་དྲིལ་བསྣམས། །

shyal chik chak nyi dodril nam

One face and two hands, holding vajra and bell,

ལོངས་སྐུའི་ཆས་རྫོགས་དཀྱིལ་ཀྲུང་བཞུགས། །

longkü ché dzok kyil trung shyuk

Cross-legged, adorned with complete sambhogakaya garments,

ཡེ་ཤེས་འོད་ཟེར་ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོ། །

yeshe özer chok chur tro

The light of wisdom radiating the ten directions.

དྭངས་བའི་ཡིད་ངོར་ལྷམ་མེར་གསལ། །

dangwé yi ngor lham mér sal

Visualize such luminosity with a mind of clarity,

ཀྱེ་མ་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་སེམས། །

kyema lama dorje sem

Alas, Lama Vajrasattva!

སྔོན་གྱི་དམ་བཅའ་ཉེར་དགོངས་ནས། །

ngön gyi damcha nyer gong né

Do remember your past promises,

བདག་སོགས་ཉམ་ཐག་སེམས་ཅན་རྣམས། །

dak sok nyamtak semchen nam

And please hold us miserable beings

ཐུགས་རྗེས་རྗེས་སུ་འཛིན་པར་མཛོད། །

tukjé jesu dzinpar dzö

With your great compassion,

ཐོག་མེད་དུས་ནས་ད་བར་དུ། །

tokmé dü né dawar du

From beginningless time until present,

ལུས་ངག་ཡིད་ཀྱི་སྡིག་ལྟུང་རྣམས། །

lü ngak yi kyi diktung nam

Our misdeeds and downfalls of the body, speech and mind,

ཇི་ལྟར་ཁོང་དུ་དུག་སོང་ལྟར། །

jitar khong du duk song tar

Are just as the poison that we have taken,

གནོང་འགྱོད་དྲག་པོས་མཐོལ་ཞིང་བཤགས། །

nonggyö drakpö tol shying shak

Which, with deep regret, I openly confess.

ཕྱིན་ཆད་སྲོག་ལ་བབ་གྱུར་ཀྱང༌། །

chinché sok la bab gyur kyang

And henceforth, even when my life is at stake,

མི་འོས་ལས་རྣམས་མི་བགྱིད་ན། །

mi ö lé nam mi gyi na

I shall refrain from such degenerating actions,

འཛུམ་པའི་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས་མཛོད་ལ། །

dzumpé chen gyi zik dzö la

May your compassionate eyes behold us,

འཇམ་མཉེན་ཕྱག་གིས་དབུགས་དབྱུང་སྩོལ། །

jam nyen chak gi ukyung tsol

May your gentle hands relieve us from suffering,

བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །

dak dang semchen tamché kyi

May me and sentient beings are free of,

དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་ཀུན་དག་ཅིང༌། །

damtsik nyamchak kün dak ching

All corruptions of samayas,

མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་ཀུན། །

chok dang tünmong ngödrub kün

May you grant us right this moment,

ད་ལྟ་ཉིད་དུ་འགྲུབ་པར་མཛོད། །

danta nyi du drubpar dzö

All sublime and ordinary siddhis.

ཅེས་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་སྟོབས་བཞི་ཚང་བའི་སྒོ་ནས།

Invoke blessing in this way with the full application of the four opponent forces as you visualize

ཨོཾ་བཛྲ་ས་ཏྭ་ཧཱུྃ།

འབུམ་ཕྲག་བཞི་བཟླས་ན་རྩ་བའི་དམ་ཚིག་ཉམས་པའང་བྱང་བར་འགྱུར་རོ། །ས་མ་ཡ།

Supplicate in this way. If you can recite this mantra for 400,000 times with the full application of the four opponent powers, then even downfalls of the root samayas can be purified. Samaya!

Finally, dedicate the merit and recite the verse for auspiciousness:

Dedication of merit:

ཧཱུྃ།

Hum

འདིས་མཚོན་དུས་གསུམ་དགེ་ཚོགས་ཀུན། །

di tsön dü sum gé tsok kün

I dedicate all my merits of the three times, including the merit this practice,

མཐའ་ཀླས་འགྲོ་བའི་དོན་དུ་བསྔོ། །

ta lé drowé döndu ngo

To the benefit the limitless sentient beings,

ཀུན་ཀྱང་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཡི། །

kün kyang dorje sempa yi

May all beings swiftly attain,

གོ་འཕང་མྱུར་དུ་འཐོབ་པར་ཤོག །

gopang nyurdu tobpar shok

The level of enlightenment of Vajrasattva.

Prayer for auspiciousness:

ཨོཾ།

Om

གང་སྣང་སྐུ་ཡི་རྒྱན་དུ་དག །

gang nang ku yi gyen du dak

All that appears are the pure adornment of the body,

སྒྲ་གྲག་སྔགས་ཀྱི་རོལ་བར་རྫོགས། །

dra drak ngak kyi rolwar dzok

All sounds are the perfect resonance of the mantra,

དྲན་རྟོག་ཐུགས་ཀྱི་ངང་དུ་སྨིན། །

dren tok tuk kyi ngang du min

All thoughts mature into the state of wisdom,

ཕུན་ཚོགས་དཔལ་འབར་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

püntsok palbar tashi shok

May all virtues be perfected and auspiciousness prevail.

ཞེས་པ་འདི་མེ་གླང་ཟླ༣་ཚེས༡༡་ལ་ངག་དབང་བློ་གྲོས་མཚུངས་མེད་པའི་རིག་ཁམས་དྭངས་བའི་རྩལ་ལས་ཤར་བ་ལྟར་སློབ་བུ་ཚུལ་ཁྲིམས་དྲི་མེད་ཀྱིས་བྲིས་པ་དགེ་བར་གྱུར་ཅིག །སྤྱི་ལོ་༡༩༩༧་ཟླ༤་ཚེས༡༧་ལའོ། །

On March 11th of the fire bull year, this sadhana was manifested from the Tsal energy of Ngawang Lodro Tsongmey (Jigme Phuntsok) in his limpid condition of wisdom, and was dictated by his student Tsultrum Drime. May all be auspicious. April 1th, 1997.

(Those who properly recite this mantra 400,000 times will gain the merit tantamount to reciting 30,000,000,000 times the six syllable mantra. If one can finish the required number, then all calamities of this life will be dispelled, lifespan will be prolonged, diseases will be avoided, wealth will be accumulated, and all this person’s heart desires will be achieved, and he will gain rebirth in the pure land of his desire such as the land of Supreme Bliss. This purification sadhana can be practiced by the practitioners of sutrayana and vajrayana, as well as those who have not received a vajrayana empowerment. You should also know that his sadhana bears the testimony of an assembly of tens of thousands of monks including His Holiness Jigme Phuntsok of Larong Buddhist Institute. May auspiciousness increase!)